29. – 31. mája 2017 v Grand hoteli Permon****, Vysoké Tatry

Dane a účtovníctvo pod lupou v roku 2017
------------------------------------------------
KONFERENCIA

VSTUPENKADane a účtovníctvo pod lupou v roku 2017

V malebných Vysokých Tatrách v priestoroch hotela Permon vás zohraná dvojica lektorov Tužinský – Ozimý na 3-dňovej konferencii prevedie zákutiami daní a účtovníctva.

 

Máte sa veru na čo tešiť!

Videoreportáž

z konferencie – Dane a účtovníctvo
pod lupou v roku 2014

Lektori

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

Program konferencie

je rozdelený do troch dní plných prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

program
program

DPH – zmeny od 1. 1. 2017 a vybrané problémy/
Transferové oceňovanie od 1. 1. 2017

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

DPH – zmeny od 1. 1. 2017 a vybrané problémy

 • Rekapitulácia zmien účinných od 1. 1. 2017
 • Určenie miesta dodania služby podľa § 16 ods. 1 zákona v nadväznosti na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) s účinnosťou od 1. 1. 2017
 • Vznik daňovej povinnosti a povinnosť odviesť daň
 • Zložené plnenia z pohľadu DPH
 • Povinnosť registrácie tuzemských a zahraničných osôb za platiteľov dane
 • Chyby pri intrakomunitárnych dodávkach tovaru a pri dovoze a vývoze tovaru (priradenie prepravy v reťazových dodávkach, hmotnoprávne podmienky oslobodenia od dane, doklady, vykazovanie v daňovom priznaní)
 • Základ dane pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu a pri dovoze tovaru z tretích krajín
 • Refakturácia (tovar, služby)
 • Čiastkovo alebo opakovane dodávané tovary/služby
 • Súhrnné faktúry

Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia

 • Zmena v definícii závislých osôb na konkrétnych príkladoch
 • Zmeny v oblasti schvaľovania dokumentácie
 • Ukladanie sancií
 • Obsah transferovej dokumentácie
 • Metódy oceňovania
 • Analýza porovnateľnosti
 • Zdroje čerpania informácií
 • Riziká v praxi

Po prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

program
program

DHM a DNM a uplatňovanie nákladov spojených s majetkom, rôzne režimy (pohľad dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty)

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

 • Špecifiká DNM (odpisovanie, technické zhodnocovanie, problematika zrážkovej dane pri softvéri a právach na používanie majetku, daňová uznateľnosť z pohľadu ZDP)
 • Operatívny prenájom a dosahy u prenajímateľa a nájomcu (väzba na technické zhodnotenie vykonávané nájomcom, prevádzkové náklady spojené s prenájmom, kúpa veci po skončení prenájmu, uplatnenie daňových výdavkov u nájomcu a prenajímateľa)
 • Výpožička veci a daňový dosah
 • Finančný lízing a daňový dosah (pohľad na porušenie podmienok lízingu, postúpenie, odobratie predmetu lízingu)
 • Osobné motorové vozidlo ako nástroj benefitu (poskytnutie MV zamestnancovi, daňový dosah u zamestnaca, zamestnávateľa a pravidlá DPH)
 • Paušalizácia výdavkov pri majetku (problém nezosúladenia princípov dane z príjmov s princípmi DPH)
 • Škoda, predaj a likvidácia majetku a daňový dosah (daňový dosah a vyrovnanie DPH)
 • Odpisovanie majetku a možnosti optimalizácie (prerušenie odpisovania) – definícia, zaradenie a odpisovanie majetku na daňové účely, z pohľadu DPH, zmena účelu pri investičnom majetku a vyrovnanie odpočítanej dane za kalendárny rok (nájmy, predaj nehnuteľností, áut)
 • Osoba oprávnená na odpisovanie (vlastník alebo užívateľ)
 • Prevody majetku zo spoločnosti na konateľov, spoločníkov a riziká zdanenia na oboch stranách ako závislých osôb

Po prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

program
program

Daňová optimalizácia v roku 2017

Lektori: Ing. Vladimír Ozimý, Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Daňový výdavok

 • Vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
 • Paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca
 • Daňové výdavky uznané až po zaplatení a formy ich daňovej uznateľnosti bez zaplatenia
 • Reklamné predmety a obchodné vzorky

Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO

 • Príležitostné príjmy FO
 • Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO
 • Paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom
 • Príjmy oslobodené od dane a príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Rekapitulácia foriem vlastníctva/užívania majetku z daňového pohľadu a komparácia výhodnosti jednotlivých foriem

 • Operatívny/Finančný prenájom, financovanie úverom alebo nákupom (komparácia výdavkov a ich uznateľnosti, dôsledky na DPH a výhodnosť pre platiteľov/neplatiteľov DPH)
 • Registračné poplatky ako súčasť obstarávacej ceny vozidla verzus jednorazový daňový výdavok
 • Argumentácia pri daňovej kontrole a špecifické dopravné prostriedky (motorka, bicykel, kolobežka, korčule...)

Pohľadávky v účtovníctve

 • Opravné položky k pohľadávkam
 • Odpísanie pohľadávky
 • Postúpenie pohľadávky
 • Príslušenstvo k pohľadávkam

Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií

 • Spotrebiteľské súťaže
 • Zamestnanecké súťaže
 • Darovanie
 • Podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva

Tipy, ako zvýšiť vlastné imanie spoločnosti (s cieľom vyhnúť sa štatútu spoločnosti v kríze), výsledok hospodárenia (kvôli získaniu úveru od banky) alebo tipy, ako sa vyhnúť daňovej strate

 • Transakcie vo vlastnom imaní spoločnosti
 • Transakcie s majetkom
 • Transakcie so záväzkami
 • Pripočítateľné a odpočítateľné položky a možnosti ich ovplyvnenia

Vybrané tipy pre SZČO a rekapitulácia najdôležitejších čísiel

 • Plánovanie príjmov a výdavkov FO
 • Výdavky vynaložené pred podnikaním
 • Suma, od ktorej je SZČO povinná platiť sociálne poistenie
 • Nezdaniteľná časť vo vzťahu k výške príjmu
 • Porovnanie foriem zdaňovania FO (výhody/nevýhody)

Po prednáške nasleduje diskusia

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r. o., si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Vstupenku na konferenciu

si môžete zakúpiť pohodlne a rýchlo priamo
z vášho počítača alebo objednať telefonicky
na čísle 041/70 53 888.

Ceny jednotlivých variantov nájdete v e-shope.

Termín uzávierky prihlášok je 22. 5. 2017.


Kontakt

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina


Objednávanie a predaj školení
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 414,
       +420 918 451 113
Služby zákazníkom, reklamácie a iné požiadavky
e-mail: sluzby@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 60

Volať môžete v pracovné dni
od 8:00 hod do 15:30 hod.

Organizátori konferencie

konferenciu pripravujú

sponsors
sponsors
sponsors
 

Mediálny partner

konferenciu pripravujeme s podporou mediálneho partnera

sponsors

Miesto konania konferencie

Grand hotel Permon****
Podbanské
059 85 Vysoké Tatry
Slovenská republika


Súradnice: latitude=49.147065                     longitude=19.908011