5. – 7. septembra 2016 v Košiciach

Rekodifikácia civilného procesného práva
------------------------------------------------
KONFERENCIA

VSTUPENKARekodifikácia civilného procesného práva

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok
a Správny súdny poriadok sú tri nové procesné kódexy,
ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradili doteraz
používaný Občiansky súdny poriadok.

Novinky, ktoré táto veľká zmena prináša do činnosti súdov
a advokátov, vám na konferencii predstaví špičkový
lektorský tím v zložení JUDr. Duditš, JUDr. Molnár,
JUDr. Filová, JUDr. Smyčková, JUDr. Fečík a JUDr. Kotrecová.

Máte sa veru na čo tešiť!

Overview

150 účastníkov

V priebehu 3 dní si účastníci
vypočujú viacero prednášok
a môžu sa zapojiť do viacerých
odborných diskusií.

6 prednášok

Novinky, ktoré táto veľká zmena prináša do činnosti súdov a advokátov
vám na konferencii predstaví
špičkový lektorský tím.

6 lektorov

Špičkový lektorský tím v zložení JUDr. Duditš, JUDr. Molnár, JUDr. Filová, JUDr. Smyčková, JUDr. Fečík a JUDr. Kotrecová.

Videoreportáž

z konferencie – Rekodifikácia civilného
procesného práva

Aj v roku 2015 sa konala konferencia Rekodifikácia civilného procesného práva, na ktorej prednášali aj členovia rekodifikačnej komisie. Pod taktovkou špičkových lektorov doc. JUDr. Marekom Števčekom, PhD., JUDr. Romanou Smyčkou, PhD. a JUDr. Anitou Filovou sme sa stretli v hoteli Devín v Bratislave.

Lektori

Konferenciu povedie lektorský tím v zložení

Program konferencie

je rozdelený do dvoch dní plných prednášok a diskusií s odborníkmi v danej oblasti

program
program

Civilný sporový poriadok

JUDr. Ladislav Duditš, JUDr. Peter Molnár, PhD.

Oblasti prednášky

 • Úvod do rekodifikácie procesného práva na Slovensku
 • Predstavenie základných princípov CSP
 • Nové inštitúty civilného sporového konania a nové pojmy
 • Priebeh konania na súde prvej inštancie
 • Zastupovanie v konaní
 • Doručovanie
 • Prostriedky procesného útoku a procesnej obrany
 • Koncentrácia konania
 • Predbežné prejednanie sporu
 • Pojednávanie
 • Dokazovanie s akcentom na novinky v dôkaznom práve
 • Dôkazné prostriedky
 • Vykonávanie dôkazov
 • Hodnotenie dôkazov
 • Rozhodnutia súdu
 • Rozsudok/Uznesenie
 • Právoplatnosť/vykonateľnosť rozhodnutí
 • Skrátené konania a skrátené rozhodnutia
 • Platobný rozkaz/rozsudok pre zmeškanie
 • Osobitosti sporov s ochranou slabšej strany
 • Opravné prostriedky
 • Odvolanie
 • Novoty v odvolacom konaní
 • Prípustnosť
 • Oprávnené osoby na podanie odvolania
 • Obnova konania/Dovolanie
 • Intertemporálne ustanovenia

Po prednáške nasleduje diskusia.

program
program

Civilný mimosporový poriadok

JUDr. Romana Smyčková, PhD., JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD.

Diferenciácia právnej úpravy civilného procesu – všeobecné východiská

 • Východiskové kritériá pre diferenciáciu civilného procesu
 • Vzájomný vzťah právnej úpravy sporového a mimosporového kódexu
 • Systematika zákona, jej význam, terminológia a jej odlišnosti od sporového kódexu
 • Záverečné a prechodné ustanovenia z pohľadu aplikačnej praxe a realizácie procesných úkonov

Základné princípy civilného mimosporového poriadku

 • Význam základných princípov pri aplikácii a interpretácii kódexu
 • Charakteristika vybraných princípov

Všeobecná časť CMP

 • výklad jednotlivých inštitútov vo svetle procesných podmienok a s reflexiou na zásadné rozdiely v právnej úprave v komparácii sporového konania
 • priebeh konania v prvej inštancii
 • opravné konanie v režime CMP

Vybrané konania v osobitnej časti CMP

 • Rodinnoprávne súdnictvo
 • Konania v právomoci notára ako súdneho komisára a novoty v právnej úprave
 • Konania vo veciach statusu fyzických osôb
 • Vykonávacie konanie vo veciach maloletých

Neodkladné opatrenia v CMP

 • Osobitosti právnej úpravy vo veciach mimosporového konania

Po prednáške nasleduje diskusia.

program
program

Správny súdny poriadok

JUDr. Marián Fečík, JUDr. Anita Filová

Oblasti prednášky

 • Základné princípy konania s dôrazom na princíp zákazu zneužitia práva
 • Právomoc a príslušnosť správnych súdov
 • Účastníci konania, osoba zúčastnená na konaní, zainteresovaná verejnosť
 • Zastúpenie
 • Náležitosti žaloby
 • Všeobecná správna žaloba ako základný typ žaloby
 • Žaloba opomenutého účastníka
 • Uspokojenie žalobcu
 • Správna žaloba vo veciach správneho trestania
 • Správna žaloba v sociálnych veciach
 • Správna žaloba vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia
 • Osobitné konania
 • Trovy konania
 • Opravné prostriedky
 • Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Po prednáške nasleduje diskusia.

Galéria

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

servis

servis

servis

servis

servis

servis

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

prednáška

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

servis

Vstupenku na konferenciu

si môžete zakúpiť pohodlne a rýchlo priamo
z vášho počítača alebo objednať telefonicky
na čísle 041/70 53 888.


Cena vstupenky je 324 eur s DPH.


Termín uzávierky prihlášok je 31. 8. 2016.


Kontakt

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina


Objednávanie a predaj školení
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 888
Služby zákazníkom, reklamácie a iné požiadavky
e-mail: sluzby@pp.sk
tel.: +421 41 70 53 60

Volať môžete v pracovné dni
od 8:00 hod do 15:30 hod.

Partneri

konferenciu pripravujeme s podporou nasledujúcich partnerov

sponsors
sponsors
sponsors
sponsors
 

Mediálni partneri

konferenciu pripravujeme s podporou mediálnych partnerov

sponsors
sponsors

Miesto konania konferencie

KOŠICE HOTEL s. r. o.,
Moldavská cesta II. 51/2414,
Košice
Slovenská republika


Súradnice: latitude=48.697470                     longitude=21.235740